Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประกาศขอใช้สถานที่ของหน่วยงานภายนอก

                ๑.สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๒.สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๓.สัญญาทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๔.สัญญาค้ำประกันการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๕.สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๖.สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๗.สัญญาทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๘.สัญญาค้ำประกันการทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๙.แบบมอบหมายงานทดลองปฏิบัติงาน

                ๑๐.ตัวอย่าง แบบภาระงาน
               

 

                                              งานประชุม

      เรื่อง  นโยบาย  มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ