Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย
    หน่วยโทรศัพท์  : งานช่างและยานพาหนะ   
    โทร.023108085-6   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายสมชาติ    บัวทอง
มีหน้าที่ในการดูแล ตรวจซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์