Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย

   งานช่างและยานพาหนะ  : Vehicle and Teachnical Maintenance Subdivision  
   โทร.02-3108082,02-3108144  


 นายนิติการณ์  สุทธิวาน
หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานช่างและนายพาหนะ

               งานช่างและยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้บริการและตรวจซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และโทรศัพท์ของอาคารเรียน ห้องน้ำรวม โรงอาหาร อาคารคณะและสำนักต่าง ๆ ควบคุมการตรวจซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบด้านไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สถานีไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัย ควบคุมการให้บริการและการจัดยานพาหนะในงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดรถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการสอบทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค งานกาชาด งานกฐินพระราชทาน งานในกิจการของคณะและสำนักต่าง ๆ ควบคุมการจดบันทึกข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย โรงอาหาร และงานก่อสร้างต่าง ๆ การใช้โทรศัพท์ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อรายงานมหาวิทยาลัย การจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ ของงานช่างและยานพาหนะ โดยได้จัดแบ่งงานภายในตามลักษณะงานเป็น 6 หน่วย คือ

               หน่วยไฟฟ้า 
              
หน่วยช่างยนต์
               หน่วยยานพาหนะ 
              
หน่วยโทรศัพท์
               หน่วยเครื่องปรับอากาศ