Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย

       ประกันคุณภาพการศึกษา      

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR)

          แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2566-2570 กองอาคารสถานที่
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 กองอาคารสถานที่ 


 

          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 

          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
          
แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)


          แนวปฏิบัติที่ดี การใช้สีและวัสดุเคลือบผิวที่ใช้ภายในอาคารสำนักงาน ปีการศึกษา 2565 
          แนวปฏิบัติที่ดี การติดตั้งซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาท่อและสุขภัณฑ์เบื้องต้น


          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)          
          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 

          แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565)
          รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          KPI Template  ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี 
          (รอบ 12 เดือน)
          แนวปฏิบัติที่ดี การให้บริการบำรุงรักษา และซ่อมรถยนต์