Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ. 2551

และแนวปฏิบัติการดำเนินการจรรยาบรรณอาจารย์


 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว

ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่  ระดับ  บ ๑

ตั้งแต่วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑

รายละเอียดการคัดเลือก