Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย
    หน่วยจราจร  : งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย   
    โทร.023108098-9   
 
 
หัวหน้าหน่วย
ว่าที่ ร.ต.จาตุรน์  สมบูรณ์
มีหน้าที่ในการดูแลและจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ จัดทำบัตรอนุญาตจอดรถยนต์