Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่
    หน่วยประปา : งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง   
    โทร.023108080   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายพูนชัย    เทียนทอง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ตรวจซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ประปาในอาคารเรียน อาคารที่ทำการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการบำบัดน้ำเสียและสูบน้ำออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลการใช้น้ำประปา
ให้การสนับสนุนในการจัดเตรียมสถานที่ในกิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย