Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
   หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพ  : งานธุรการ  
   โทร.023108249  
 
 
รก. หัวหน้าหน่วย
นายเสกสม  เชี่ยวงาน

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพ มีหน้าที่ ดำเนินการรวบรวมทำแผนงานโครงการประจำปี
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของพันธกิจ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ดำเนินงานตามแผน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปปัญหา แนวทางแก้ไข กำหนดแผนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพงานให้มาตรฐานสูงขึ้นรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆของกองอาคารสถานที่ เพื่อเป็นคลังข้อมูลของกองอาคารสถานที่
จัดทำตารางแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำประกันคุณภาพและทำวิจัยของกองอาคารสถานที่
จัดทำรายงานประจำปีและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับกองอาคารสถานที่ให้แก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ รวบรวมและประสานในการจัดทำแผนโครงการ การจัดทำงบประมาณ ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำปี ตลอดจนอัตรากำลังการกำหนดตำแหน่ง
ประสานงานโครงการพัฒนาระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ทั้งรายรับ - ทั้งจ่าย 3 มิติ
จัดทำเครื่องมือในการประเมินคุณภาพงานและโครงการ ประเมินคุณภาพงานและโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพงาน
จัดทำแผนการปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของหน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่