Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพงาน  : งานธุรการ  
   โทร.023108249  
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายสนั่น อุ่นฐิติวัฒน์
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพงาน มีหน้าที่ ดำเนินการรวบรวมทำแผนงานโครงการประจำปี แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของพันธกิจ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ดำเนินงานตามแผน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปปัญหา แนวทางแก้ไข กำหนดแผนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงานให้มาตรฐานสูงขึ้น