Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย
   หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพ  : งานธุรการ  
   โทร.023108249  
 
 
รก. หัวหน้าหน่วย
นายเสกสม  เชี่ยวงาน

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพ มีหน้าที่ ดำเนินการรวบรวมทำแผนงานโครงการประจำปี
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของพันธกิจ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ดำเนินงานตามแผน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปปัญหา แนวทางแก้ไข กำหนดแผนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพงานให้มาตรฐานสูงขึ้นรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆของกองอาคารสถานที่ เพื่อเป็นคลังข้อมูลของกองอาคารสถานที่
จัดทำตารางแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำประกันคุณภาพและทำวิจัยของกองอาคารสถานที่
จัดทำรายงานประจำปีและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับกองอาคารสถานที่ให้แก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ รวบรวมและประสานในการจัดทำแผนโครงการ การจัดทำงบประมาณ ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำปี ตลอดจนอัตรากำลังการกำหนดตำแหน่ง
ประสานงานโครงการพัฒนาระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ทั้งรายรับ - ทั้งจ่าย 3 มิติ
จัดทำเครื่องมือในการประเมินคุณภาพงานและโครงการ ประเมินคุณภาพงานและโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพงาน
จัดทำแผนการปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของหน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่