Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย
    หน่วยสวัสดิการ : งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย   
    โทร.023108098-9   


หัวหน้าหน่วย
นายศุพชัย   แก่นแก้ว

   มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาโรงอาหารให้เกิดความสะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย ควบคุมความสะอาดของอาหาร
ดำเนินการต่อสัญญาร้านค้าและการจัดเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)