Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    หน่วยสวัสดิการ : งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย   
    โทร.023108098-9   


 

หัวหน้าหน่วย
นายศุพชัย   แก่นแก้ว

   มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาโรงอาหารให้เกิดความสะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย ควบคุมความสะอาดของอาหาร
ดำเนินการต่อสัญญาร้านค้าและการจัดเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)