Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    หน่วยไฟฟ้า  : งานช่างและยานพาหนะ   
    โทร.023108089
   
 
หัวหน้าหน่วย
นายนิติการณ์   สุทธิวานิช
มีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน อาคารที่ทำการต่าง ๆ
ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระบบไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลและรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าโรงอาหาร
อาคารที่ทำการก่อสร้าง ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าประดับในกิจการงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย