Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่
   หน่วยอาคาร : งานอาคารสถานที่  
   โทร. 023108091-2  
 
 
หัวหน้าหน่วย
นางสาวธนาวดี  ชะเอมทอง
หน่วยอาคาร มีหน้าที่ในการดูแลอาคารเรียนต่าง ๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อยและมีความพร้อมต่อการใช้งาน
เช่น การเรียน การสอน การสอบ การจัดสถานที่สำหรับการลงทะเบียนและการรับสมัครนักศึกษาใหม่
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องบรรยาย