Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ. 2551

และแนวปฏิบัติการดำเนินการจรรยาบรรณอาจารย์


อาคารบริการและบริหาร (PSA)

เปลี่ยนชื่อเป็น

อาคาร "เบกพล" (BPB)

 


 กองอาคารสถานที่เข้าร่วมงาน

สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

วันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๖๐


ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐


 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


 


                                              รูปงานประชุม

         เรื่อง  นโยบาย  มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
                       ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
                              ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


                                                         คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

             เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน (ทีม ๑)

             เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน (ทีม ๒)


                                           ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                  เรื่อง การจัดผู้ประกอบการค้ารายใหม่โรงอาหารหลังที่ ๓