Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายปฏิบัติกา


หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวน : ๓ อัตรา


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
(งบประมาณแผ่นดิน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ๓ อัตรา

************************************
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
(วันที่/เวลา/ชื่อ-สกุล)


 ประกาศกองอาคารสถานที่
เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่