Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
      และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง
     พ.ศ. ๒๕๕๑
  และแนวปฏิบัติการดำเนินการจรรยาบรรณอาจารย์ 


 

 ดาวน์โหลด แบบ ป.ม.ร. ๑

  ดาวน์โหลด แบบสัญญาจ้าง   

 


 


 


 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

เรื่อง ขยายระยะเวลาการคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่

เพื่อเช่าพื้นที่ภายในโรงอาหารอาคารนพมาศ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

และ

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

เรื่อง ขยายระยะเวลาการคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่

เพื่อเช่าพื้นที่ภายในโรงอาหารหลังที่ ๒


 

วิธีการใช้โทรศัพท์ IP Phone เบื้องต้น

 

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone 

⬇       ⬇   คลิ้กที่ลิ้งค์    ⬇       ⬇

https://drive.google.com/drive/folders/1oDmDbviKSNUXZn474uox9sP2IjrY7zZA?usp=sharing