Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่

     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
      และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง
     พ.ศ. ๒๕๕๑
  และแนวปฏิบัติการดำเนินการจรรยาบรรณอาจารย์

 


 

 ดาวน์โหลด แบบ ป.ม.ร. ๑

  ดาวน์โหลด แบบสัญญาจ้าง   

 


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

๒. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๑

๓. ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์

(๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕)


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

สังกัดกองอาคารสถานที่

๑. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ ปฏิบัติงาน

๒. ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ ๑

 (๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕)