Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์

     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
      และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง
     พ.ศ. ๒๕๕๑
  และแนวปฏิบัติการดำเนินการจรรยาบรรณอาจารย์

 


 

 ดาวน์โหลด แบบ ป.ม.ร. ๑

  ดาวน์โหลด แบบสัญญาจ้าง   

 


 

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการค้ารายใหม่โรงอาหารหลังที่ ๒ 

(๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔)


 

   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 สังกัด กองอาคารสถานที่ 

๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน  ๑  อัตรา
(วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี)

๒. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๑  จำนวน  ๓  อัตรา
(วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า)

(๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔)


 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 สังกัด กองอาคารสถานที่ 

 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๑  จำนวน  ๓  อัตรา
(วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า)

(๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔)


 

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง

เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด กองอาคารสถานที่ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน  ๑  อัตรา
(วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี)

 (๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔)


 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 สังกัด กองอาคารสถานที่ (ครั้งที่ ๒) 

 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๑  จำนวน  ๓  อัตรา
(วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า)

(๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔)