Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
   งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย  : Security and General Services Subdivision  
   โทร.02-3108093, 02-3108145 
 
 
 นายปรีดา    นิลเพ็ชร์ 
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้างาน
 
               งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดจราจร ด้านการสื่อสารด้วยวิทยุโทรคมนาคม และด้านสวัสดิการ โดยการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทำการตรวจและเฝ้าระวังทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการห้ามปรามมิให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้ามากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดเจ้าหน้าที่ยามรักษาการณ์ ของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ดูแลด้านการจราจรบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัย จัดเจ้าหน้าที่หน่วยสื่อสารควบคุมดูแลศูนย์ CCTV และศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง จัดเจ้าหน้าที่สวัสดิการดูแลร้านค้าในโรงอาหารเพื่อควบคุมดูแลความสะอาดของอาหารและโรงอาหาร พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในโรงอาหาร และการระวังทรัพย์สินสูญหาย ควบคุมดูแลด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัย ในการจัดกิจกรรมและงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานกาชาด งานประชุม งานนิทรรศการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การสอบไล่ทุกภาคการศึกษาและจัดทำบัญชี ครุภัณฑ์ ของงานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย โดยได้จัดแบ่งงานภายในตามลักษณะงานเป็น 5 หน่วย คือ
 
              หน่วยจราจร
              หน่วยสวัสดิการ
              หน่วยสื่อสาร