Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย
   งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย  : Security and General Services Subdivision  
   โทร.02-3108093, 02-3108145 
 

 นางสาวภาพรรณ จันทอุทัย
หัวหน้าหน่วยสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย
 
               งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดจราจร ด้านการสื่อสารด้วยวิทยุโทรคมนาคม และด้านสวัสดิการ โดยการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทำการตรวจและเฝ้าระวังทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการห้ามปรามมิให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้ามากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดเจ้าหน้าที่ยามรักษาการณ์ ของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ดูแลด้านการจราจรบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัย จัดเจ้าหน้าที่หน่วยสื่อสารควบคุมดูแลศูนย์ CCTV และศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง จัดเจ้าหน้าที่สวัสดิการดูแลร้านค้าในโรงอาหารเพื่อควบคุมดูแลความสะอาดของอาหารและโรงอาหาร พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในโรงอาหาร และการระวังทรัพย์สินสูญหาย ควบคุมดูแลด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัย ในการจัดกิจกรรมและงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานกาชาด งานประชุม งานนิทรรศการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การสอบไล่ทุกภาคการศึกษาและจัดทำบัญชี ครุภัณฑ์ ของงานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย โดยได้จัดแบ่งงานภายในตามลักษณะงานเป็น 5 หน่วย คือ
 
              หน่วยจราจร
              หน่วยสวัสดิการ
              หน่วยสื่อสาร