Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย

          ประวัติกองอาคารสถานที่        

          กองอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ซึ่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ และประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอนที่ 24 มีนาคม 2514 ซึ่งขณะนั้นกองอาคารสถานที่ยังเป็นหน่วยงานระดับแผนกมีชื่อว่า แผนกอาคารสถานที่
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 92 ตอนที่ 159 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2518 ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี เป็น 4 กอง คือ 
          1. กองกลาง
          2. กองคลัง
          3. กองบริการและวางแผนพัฒนา (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กองอาคารสถานที่)
          4. กองงานนักศึกษา

          ในปี พ.ศ. 2525 สำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กอง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 64 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2525 คือ 
          1. กองกลาง
          2. กองการเจ้าหน้าที่
          3. กองกิจการนักศึกษา
          4. กองคลัง
          5. กองแผนงาน
          6. กองอาคารสถานที่ (เปลี่ยนชื่อจากกองบริการและวางแผนพัฒนา)

          ในปี พ.ศ. 2534 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 145 วันที่ 20 สิงหาคม 2534 แบ่งส่วนงานภายในกองอาคารสถานที่ เป็น 5 งาน คือ 
          1. งานอาคารสถานที่
          2. งานช่างและยานพาหนะ
          3. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
          4. งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย
          5. งานธุรการ

 

           ปรัชญา           

บริการ สนับสนุน โครงสร้างขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย

          ประสิทธิภาพกว้างไกล คือ การทำงานของกองอาคารสถานที่ เป็นการให้บริการแก่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประชุม และการจัดภูมิทัศน์ ตลอดจนให้ความร่วมมือแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ 
          สนับสนุนวิชาการ คือ ให้ความร่วมมือในการจัดอาคารสถานที่เพื่อใช้ในการเรียน การสอน การสอบ การลงทะเบียนและการรับสมัครนักศึกษา อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดยานพาหนะ การดูแลสาธารณูปโภค การจัดระบบจราจร และงานด้านการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้การสนับสนุนทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยการจัดสถานที่สำหรับการประชุม อบรม สัมมนา การสอบคัดเลือกแก่หน่วยงานและหน่วยราชการภายนอก

 

            ปณิธาน           

มุ่งมั่นในการสนับสนุนและบริการพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  อย่างยั่งยืน

 

            วัตถุประสงค์           

          1. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสต์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
          2. เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงขึ้น
          3. เพื่อพัฒนางานการให้บริการในทุก ๆ ด้านให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
          4. เพื่อมุ่งพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน มีความทันสมัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

 

            พันธกิจ           

          1. สนับสนุนการเรียนการสอน

              ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน สวัสดิการและรักษาความปลอดภัยและจราจร ตามมาตรฐาน

          2. พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากร

              ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

          3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

              พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน บุคลากร อาคารเรียน ยานพาหนะ การเงินและพัสดุ

          4. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

              พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันสมัยคล่องตัวและโปร่งใส

 

            วิสัยทัศน์           

      สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย  ประหยัด  โปร่งใส

 

            โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ           

          กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการสนองนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการเกี่ยวกับอาคารเรียน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน การดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัย การบำรุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับและต้นไม้ เพื่อให้เกิดร่มเงา ปรับปรุงภูมิทัศน์ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ จัดสวัสดิการให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดโรงอาหาร ร้านค้า ให้เกิดความสะอาด และให้มีเพียงพอ ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย จัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัย ดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 
          เพื่อให้การบริหารงานในกองอาคารสถานที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้แบ่งงานภายในกองอาคารสถานที่ออกเป็น 5 งาน คืองานธุรการ งานอาคารสถานที่ งานช่างและยานพาหนะ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย

 

            สถานที่ตั้ง           

          กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          ปัจจุบันมีสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารเบกพล ชั้น 4 ห้อง 401และชั้น 2 ห้อง 201 จำแนกตามงานต่าง ๆ ดังนี้

          งานธุรการ ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการและบริหาร ชั้น 4 ห้อง 401
          งานอาคารสถานที่ ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการและบริหาร ชั้น 4 ห้อง 401
          งานช่างและยานพาหนะ ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการและบริหาร ชั้น 4 ห้อง 401
          งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการและบริหาร ชั้น 2 ห้อง 201
          งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการและบริหาร ชั้น 4 ห้อง 401