Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย

งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง  : Construction and Maintenance Subdivision     
โทร.023108090  


นายวรานนท์  สุขรองแพ่ง
หัวหน้างานก่อสร้างและซ่อมบำรุง

               งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการตรวจซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสุขาของมหาวิทยาลัย รวมถึงอาคารคณะและสำนักต่าง ๆ ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและการสูบน้ำเสียออกจากมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในมหาวิทยลัย ควบคุมระบบดับเพลิงในอาคารควบคุมการออกแบบปรับอาคารและพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงผนังห้องน้ำ ฝ้า เพดาน การสร้างร้านกาชาด การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การสร้างเวทีในงานพิธีต่าง ๆ การปรับปรุงประตู หน้าต่าง หลังคา ซ่อมแซมทางเดินเท้า ผิวถนนจราจร ควบคุมการเบิก – จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์และเครื่องสูบน้ำทิ้ง ทำบัญชีครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การนำสารจุลินทรีย์ EM มาหมักขยายช่วยย่อยสลายและลดกลิ่นน้ำเสียมาใช้ในมหาวิทยาลัย ควบคุมตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำพุ เครื่องเติมอากาศตามสระพักน้ำต่าง ๆ โดยได้จัดแบ่งตามลักษณะงานภายในเป็น 4 หน่วย คือ              

               หน่วยออกแบบ 
              
หน่วยซ่อมบำรุง 
              
หน่วยประปา