Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง  : Construction and Maintenance Subdivision     
โทร.023108090  


นายวรานนท์    สุขรองแพ่ง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน

               งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการตรวจซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสุขาของมหาวิทยาลัย รวมถึงอาคารคณะและสำนักต่าง ๆ ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและการสูบน้ำเสียออกจากมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในมหาวิทยลัย ควบคุมระบบดับเพลิงในอาคารควบคุมการออกแบบปรับอาคารและพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงผนังห้องน้ำ ฝ้า เพดาน การสร้างร้านกาชาด การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การสร้างเวทีในงานพิธีต่าง ๆ การปรับปรุงประตู หน้าต่าง หลังคา ซ่อมแซมทางเดินเท้า ผิวถนนจราจร ควบคุมการเบิก – จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์และเครื่องสูบน้ำทิ้ง ทำบัญชีครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การนำสารจุลินทรีย์ EM มาหมักขยายช่วยย่อยสลายและลดกลิ่นน้ำเสียมาใช้ในมหาวิทยาลัย ควบคุมตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำพุ เครื่องเติมอากาศตามสระพักน้ำต่าง ๆ โดยได้จัดแบ่งตามลักษณะงานภายในเป็น 4 หน่วย คือ              

               หน่วยออกแบบ 
              
หน่วยซ่อมบำรุง 
              
หน่วยประปา