Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย
    หน่วยยานพาหนะ  : งานช่างและยานพาหนะ  
โทร.023108082   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นางสาวชวนฝัน   บุญสมบัติ
มีหน้าที่ให้บริการโดยการจัดรถยนต์ให้กับคณะ / สำนักฯ /สถาบัน / กองและนักศึกษา
ที่ความประสงค์จะขอใช้รถยนต์ไปราชการทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ดำเนินการจัดรถยนต์รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ในระหว่างที่มีการสอบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์และตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีของมหาวิทยาลัย