Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    หน่วยยานพาหนะ  : งานช่างและยานพาหนะ  
โทร.023108082   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นางสาวชวนฝัน   บุญสมบัติ
มีหน้าที่ให้บริการโดยการจัดรถยนต์ให้กับคณะ / สำนักฯ /สถาบัน / กองและนักศึกษา
ที่ความประสงค์จะขอใช้รถยนต์ไปราชการทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ดำเนินการจัดรถยนต์รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ในระหว่างที่มีการสอบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์และตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีของมหาวิทยาลัย