Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย

   งานอาคารสถานที่  : Building and Physical Plant Subdivision    
   โทร.02-3108091-2  

 
นายยุทธพงศ์  แก้วประสงค์
ตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่

               งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดของอาคารเรียน ห้องประชุม อาคารสำนักงาน จำนวน 13 หลัง ห้องน้ำรวม จำนวน 3 หลัง รวมทั้งสิ้น 16 หลัง ดำเนินการจัดอาคารสถานที่เพื่อให้บริการด้านการเรียน การสอน การสอบ การรับสมัครนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียน ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ห้องประชุม และห้องน้ำรวมต่าง ๆ ดำเนินการจัดอาคารสถานที่และอำนวยความสะดวก ตลอดจนการประสานงานกับส่วนราชการภายนอกในการขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเป็นสถานที่ประชุม สัมมนา อบรม และการสอบแข่งขันต่าง ๆ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ถนน ทางเท้า ซุ้มนักศึกษาและสระน้ำ ควบคุมการจัดเก็บและขนขยะ เพื่อนำไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัย

               ควบคุมดูแลการขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ การบำรุงรักษาพันธุ์ต่าง ๆ จัดพันธุ์ไม้ตกแต่งตามอาคารเรียน ห้องประชุม อาคารที่ทำการ ทำการตกแต่งอาคารสถานที่ในงานพิธีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานกาชาด งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช งานประชุม งานนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น ควบคุมดูแลการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ การตกแต่งบริเวณสนามหญ้าและการจัดสวนหย่อมภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลการใช้และการดูแลรักษารถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อ ควบคุมการเบิก -จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ การจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของงานอาคารสถานที่ โดยได้จัดแบ่งงานภายในตามลักษณะงานเป็น 4 หน่วย คือ

               หน่วยอาคาร 
               หน่วยสถานที่
               หน่วยเกษตร