Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

   งานอาคารสถานที่  : Building and Physical Plant Subdivision    
   โทร.02-3108091-2  

 
นายยุทธพงศ์  แก้วประสงค์
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้างาน

               งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดของอาคารเรียน ห้องประชุม อาคารสำนักงาน จำนวน 13 หลัง ห้องน้ำรวม จำนวน 3 หลัง รวมทั้งสิ้น 16 หลัง ดำเนินการจัดอาคารสถานที่เพื่อให้บริการด้านการเรียน การสอน การสอบ การรับสมัครนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียน ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ห้องประชุม และห้องน้ำรวมต่าง ๆ ดำเนินการจัดอาคารสถานที่และอำนวยความสะดวก ตลอดจนการประสานงานกับส่วนราชการภายนอกในการขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเป็นสถานที่ประชุม สัมมนา อบรม และการสอบแข่งขันต่าง ๆ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ถนน ทางเท้า ซุ้มนักศึกษาและสระน้ำ ควบคุมการจัดเก็บและขนขยะ เพื่อนำไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัย

               ควบคุมดูแลการขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ การบำรุงรักษาพันธุ์ต่าง ๆ จัดพันธุ์ไม้ตกแต่งตามอาคารเรียน ห้องประชุม อาคารที่ทำการ ทำการตกแต่งอาคารสถานที่ในงานพิธีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานกาชาด งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช งานประชุม งานนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น ควบคุมดูแลการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ การตกแต่งบริเวณสนามหญ้าและการจัดสวนหย่อมภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลการใช้และการดูแลรักษารถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อ ควบคุมการเบิก -จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ การจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของงานอาคารสถานที่ โดยได้จัดแบ่งงานภายในตามลักษณะงานเป็น 4 หน่วย คือ

               หน่วยอาคาร 
               หน่วยสถานที่
               หน่วยเกษตร