Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย

   งานธุรการ  : General Affair Subdivision  
   โทร. 02-3108083-4,02-3108143  

 
นายสุบิน องดีเจริญ
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ

               งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานทางด้านสารบรรณและบุคคล ได้แก่ การรับ- ส่งหนังสือ เวียน ประกาศ ร่างโต้ตอบ ผลิตเอกสาร บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดเก็บเอกสารทางราชการ ควบคุมดูแลการลงนามปฏิบัติราชการของบุคลากรกองอาคารสถานที่ ควบคุมดูแลในด้านการจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรกองอาคารสถานที่ การขออนุมัติเลื่อนระดับข้าราชการ เทียบระดับลูกจ้าง การโอน ย้ายข้าราชการและลูกจ้าง การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการและลูกจ้าง การจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้าง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญจักรพรรดิมาลา ดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ การจัดสรรเงินรางวัล เงินสัมมนาคุณ ควบคุมดูแลทางด้านการเบิก - จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ

               การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายของกองอาคารสถานที่ การเบิก -จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมดูแลงานด้านพัสดุ ได้แก่ การเบิก - จ่ายและจัดทำบัญชีวัสดุ - ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจัดจ้าง ควบคุมดูแลในการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางของกองอาคารสถานที่ ในการประสานงานระหว่างงานอาคารสถานที่ งานช่างและยานพาหนะ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้จัดแบ่งงาน โดยได้จัดแบ่งงานภายในตามลักษณะงานเป็น 7 หน่วย คือ

               หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร

               หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ

               หน่วยการเงินและพัสดุ

               หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน และประกันคุณภาพ