Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประกาศขอใช้สถานที่ของหน่วยงานภายนอก

กองอาคารสถานที่ รับมอบถังขยะจาก
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร การจัดการนวัตกรรม รุ่น ๑๑  (MBA Innovation)
จำนวน  ๒๑  ถัง  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  

 

 

 

 

                                              งานประชุม

      เรื่อง  นโยบาย  มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

           โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

                    เนินดินด้านหลังอาคารกงไกรลาศ

                           (ปลูกต้นทานตะวัน)


 

 

 

 

 

 

 

      โครงการอบรมการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

                        ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

       วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  อาคารเบกพล  ชั้น ๕  ห้อง ๕๐๑