หน่วยรักษาความปลอดภัย : งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย   
    โทร.023108098-9   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายปฏิจักษณ์   สูงสุมาลย์
หน่วยรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียนร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารต่าง ๆ