ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

           และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง

                        พ.ศ. ๒๕๕๑

   และแนวปฏิบัติการดำเนินการจรรยาบรรณอาจารย์