แผนบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

         เป็นแผนบริหารเพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานสำมารถดำเนินการได้อย่ำงต่อเนื่องหรือต่อไปนี้จะเรียกว่า " Business  Continuity  Plan  (BCP) "   จัดทำขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำมารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่ำง  ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายต่อองค์กรโดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องหยุดการดำเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โฟลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่