สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขอใช้สถานที่ 

                                    วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๒

                                     เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

                         อาคารเวียงผา (VPB) ห้อง ๓๐๑, ๓๐๒, ๔๐๑

                                        (จำนวน ๑,๖๙๐ คน)       

 

                   ในวันเวลาดังกล่าว การจราจรภายในมหาวิทยาลัยหนาแน่นมาก
                จึงควรหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
                               และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง