สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ขอใช้สถานที่สอบ

                               วันอาทิตย์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕
                               วันอาทิตย์ที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

                                     เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

                                        อาคารเวียงคำ (VKB)       
                                        อาคารเวียงผา (VPB)
                                        อาคารกงไกรศาศ (KLB)
                                        อาคารศิลาบาตร (SBB)

 

                                  (ผู้เข้าสอบประมาณ ๗,๐๐๐ คน)      

 

                   ในวันเวลาดังกล่าว การจราจรภายในมหาวิทยาลัยหนาแน่นมาก
                จึงควรหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
                               และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง