กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอใช้สถานที่

                                            วันอาทิตย์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

                                    เวลา  ๐๖.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

              
                                      อาคารเวียงผา (VPB) 

 

                                       จำนวน ๑,๔๕๘ คน

  

                  ในวันเวลาดังกล่าว การจราจรภายในมหาวิทยาลัยหนาแน่นมาก
                ควรหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
                                    และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง