สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอใช้สถานที่

                                             วันเสาร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕

                                    เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.              

                                      อาคารเวียงผา (VPB)                

                                       จำนวน ๑,๐๐๐ คน

  

                  ในวันเวลาดังกล่าว การจราจรภายในมหาวิทยาลัยหนาแน่นมาก
                ควรหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
                                    และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง