กองกิจการนักศึกษา  ร่วมกับ  กองอาคารสถานที่

                                   ๒๔ - ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗