Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ประจำปี  ๒๕๖๒

เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการบริการของกองอาคารสถานที่"

วันที่  ๑๙ - ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑

ณ อาคารเบกพล  ชั้น  ๕  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และ ไร่กุสุมา  จังหวัดสระบุรี