กองอาคารสถานที่ รับมอบถังขยะจาก
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร การจัดการนวัตกรรม รุ่น ๑๑  (MBA Innovation)
จำนวน  ๒๑  ถัง  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑