ที่อยู่และสถานที่ตั้ง

กองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ตั้ง อาคารเบกพล ชั้น 4

ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

*****************************************************************

หมายเลขโทรศัพท์

งานธุรการ                                                                02-310-8083-4

งานอาคารสถานที่                                                      02-310-8091-2

งานช่างและยานพาหนะ                                              02-310-8082

งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง                                           02-310-8090

งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย                          02-310-8093

หน่วยงานรับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่    02-3108249