> สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)
       > KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการของกองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
     
 > แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 
      > แนวปฏิบัติที่ดี การให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมโสตทัศนูปกรณ์

       > แผนบริหารงานต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
       แผนผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รอบ ๑๒ เดือน