Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย

เกี่ยวกับกองอาคารสถานที่

แผนบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

         เป็นแผนบริหารเพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานสำมารถดำเนินการได้อย่ำงต่อเนื่องหรือต่อไปนี้จะเรียกว่า " Business  Continuity  Plan  (BCP) "   จัดทำขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำมารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่ำง  ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายต่อองค์กรโดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องหยุดการดำเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โฟลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

 

 

 

          แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2566-2570 กองอาคารสถานที่
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 กองอาคารสถานที่


   
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


 

          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
          แนวปฏิบัติที่ดี การติดตั้งซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาท่อและสุขภัณฑ์เบื้องต้น
       >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
       >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
 
       >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       >รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี  พ.ศ. 2565
       >สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565)


 

       >รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี  พ.ศ. 2564
       >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
       >แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       >สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565)

       > สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)
 
      > KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการของกองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
     
 > แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 
      > แนวปฏิบัติที่ดี การให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมโสตทัศนูปกรณ์

       > แผนบริหารงานต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
       แผนผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รอบ ๑๒ เดือน

      

 

 

 

       ประกันคุณภาพการศึกษา      

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR)

          แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2566-2570 กองอาคารสถานที่
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 กองอาคารสถานที่ 


 

          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 

          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
          
แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)


          แนวปฏิบัติที่ดี การใช้สีและวัสดุเคลือบผิวที่ใช้ภายในอาคารสำนักงาน ปีการศึกษา 2565 
          แนวปฏิบัติที่ดี การติดตั้งซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาท่อและสุขภัณฑ์เบื้องต้น


          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)          
          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)


 

          แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565)
          รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          KPI Template  ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี 
          (รอบ 12 เดือน)
          แนวปฏิบัติที่ดี การให้บริการบำรุงรักษา และซ่อมรถยนต์

          รายงานการวิจัยเรื่อง : ความคิดเห็นของบุคลากรในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          รายงานการวิจัยเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          รายงานการวิจัยเรื่อง : The Participation in Management and the Organizational Commitment of Academic-Support Personnel at Ramkhamhaeng University

          รายงานการวิจัยเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่

          รายงานการวิจัยเรื่อง : บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่

          รายงานการวิจัยเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง