รายงานการวิจัยเรื่อง : ความคิดเห็นของบุคลากรในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          รายงานการวิจัยเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          รายงานการวิจัยเรื่อง : The Participation in Management and the Organizational Commitment of Academic-Support Personnel at Ramkhamhaeng University

          รายงานการวิจัยเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่

          รายงานการวิจัยเรื่อง : บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่

          รายงานการวิจัยเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง