หน่วยสื่อสาร : งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย   
    โทร.023108095   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นางสาวภาพรรณ   จันทอุทัย
มีหน้าที่ในการควบคุมศูนย์การใช้วิทยุโทรคมนาคม บำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร อนุมัติจัดซื้อและจัดซ่อมเกี่ยววัสดุอุปกรณ์ของเครื่องมือสื่อสาร
การควบคุมโทรทัศน์วงจรปิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย