หน่วยสวัสดิการ : งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย   
    โทร.023108098-9   


หัวหน้าหน่วย
นายศุพชัย   แก่นแก้ว

   มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาโรงอาหารให้เกิดความสะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย ควบคุมความสะอาดของอาหาร
ดำเนินการต่อสัญญาร้านค้าและการจัดเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)