หน่วยจราจร  : งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย   
    โทร.023108098-9   
 
 
หัวหน้าหน่วย
ว่าที่ ร.ต.จาตุรน์  สมบูรณ์
มีหน้าที่ในการดูแลและจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ จัดทำบัตรอนุญาตจอดรถยนต์