หน่วยประปา : งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง   
    โทร.023108080   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายพูนชัย    เทียนทอง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ตรวจซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ประปาในอาคารเรียน อาคารที่ทำการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการบำบัดน้ำเสียและสูบน้ำออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลการใช้น้ำประปา
ให้การสนับสนุนในการจัดเตรียมสถานที่ในกิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย