หน่วยซ่อมบำรุง  : งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง   
    โทร.023108097   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายเกษม   อินเอก
มีหน้าที่ในการดูแล ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารที่ทำการต่าง ๆ ถนนและทางเท้า ของมหาวิทยาลัย
ให้การสนับสนุนการก่อสร้าง อาคาร เวทีและเต้นท์พิธี ในกิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย