หน่วยออกแบบ : งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง   
    โทร.023108090   
 
 
 
 หัวหน้าหน่วย
นายวรานนท์     สุขรองแพ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบงานปรับปรุงต่อเติมอาคารและการก่อสร้างของอาคารที่รับผิดชอบ ตรวจสอบอาคารต่าง ๆ
ที่ชำรุดแจ้งกองแผนงาน ดำเนินการออกแบบประมาณราคาต่อไป