๑.สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๒.สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๓.สัญญาทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๔.สัญญาค้ำประกันการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๕.สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๖.สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๗.สัญญาทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๘.สัญญาค้ำประกันการทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

                ๙.แบบมอบหมายงานทดลองปฏิบัติงาน

                ๑๐.ตัวอย่าง แบบภาระงาน