งานประชุม

      เรื่อง  นโยบาย  มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ