หน่วยเครื่องปรับอากาศ : งานช่างและยานพาหนะ   
    โทร.023108087   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายมนู   จีนสุกแสง
หน่วยเครื่องปรับอากาศ มีหน้าที่ในการดูแล ตรวจซ่อม
บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ของมหาวิทยาลัย ออกแบบประมาณการในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ