หน่วยโทรศัพท์  : งานช่างและยานพาหนะ   
    โทร.023108085-6   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายสมชาติ    บัวทอง
มีหน้าที่ในการดูแล ตรวจซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์