หน่วยยานพาหนะ  : งานช่างและยานพาหนะ  
โทร.023108082   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นางสาวชวนฝัน   บุญสมบัติ
มีหน้าที่ให้บริการโดยการจัดรถยนต์ให้กับคณะ / สำนักฯ /สถาบัน / กองและนักศึกษา
ที่ความประสงค์จะขอใช้รถยนต์ไปราชการทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ดำเนินการจัดรถยนต์รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ในระหว่างที่มีการสอบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์และตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีของมหาวิทยาลัย