หน่วยช่างยนต์  : งานช่างและยานพาหนะ  
   โทร.023108087   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายชัช    ฉายสิว
มีหน้าที่ในการดูแล ตรวจซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ของมหาวิทยาลัย