หน่วยไฟฟ้า  : งานช่างและยานพาหนะ   
    โทร.023108089
   
 
หัวหน้าหน่วย
นายนิติการณ์   สุทธิวานิช
มีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน อาคารที่ทำการต่าง ๆ
ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระบบไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลและรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าโรงอาหาร
อาคารที่ทำการก่อสร้าง ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าประดับในกิจการงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย