หน่วยเกษตร : งานอาคารสถานที่  
   โทร.023108091-2
 
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายชัยยุทธ  แก้วพลอย
หน่วยเกษตร มีหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และการจัดหาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ดำเนินการตัดแต่งและตกแต่งต้นไม้
ในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ดำเนินการสนับสนุนในการจัดสถานที่เพื่องานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย