หน่วยสถานที่ : งานอาคารสถานที่  
   โทร. 023108091-2
  
 
 
รก. หัวหน้าหน่วย
นายทศพร  ทวีสุข
หน่วยสถานที่ มีหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ในส่วนกลางให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย
ดำเนินเก็บขยะมูลฝอย ให้การสนับสนุนในการจัดเตรียมสถานที่เพื่องานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย