หน่วยอาคาร : งานอาคารสถานที่  
   โทร. 023108091-2  
 
 
หัวหน้าหน่วย
นางสาวธนาวดี  ชะเอมทอง
หน่วยอาคาร มีหน้าที่ในการดูแลอาคารเรียนต่าง ๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อยและมีความพร้อมต่อการใช้งาน
เช่น การเรียน การสอน การสอบ การจัดสถานที่สำหรับการลงทะเบียนและการรับสมัครนักศึกษาใหม่
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องบรรยาย