Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   หน่วยธุรการ : งานอาคารสถานที่  
โทร. 023108091-2  
 
 
หัวหน้าหน่วย
นางสาวสายชล กรยุทธพิพัฒน์
หน่วยธุรการ มีหน้าที่ในการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกองอาคารสถานที่ และ การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการขออนุมัติทำงานนอกเวลาราชการของงานอาคารสถานที่ ดำเนินการจัดพิมพ์ การผลิตและการจัดรวบรวมเอกสาร ของงานอาคารสถานที่ ดำเนินการจัดทำบัญชีวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่