หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร : งานธุรการ  
   โทร. 023108083   
 
 หัวหน้าหน่วย
นางเพ็ญจันทร์  ทองเนื้อแปด

หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร มีหน้าที่ในการรับ–ส่ง เวียน ปิดประกาศหนังสือราชการ ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยควบคุมดูแลงานสารบรรณ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกองอาคารสถานที่และของมหาวิทยาลัย
ด้วยวิธีการและสื่อทุกรูปแบบการบันทึกรายงานการประชุมและพิธีการต่าง ๆ เผยแพร่ข่าวสารกองอาคารสถานที่
และของมหาวิทยาลัยดำเนินการผลิตเอกสารและการจัดรวบรวมเอกสาร ของกองอาคารสถานที่