หน่วยการเงินและพัสดุ : งานธุรการ    
   โทร. 023108083   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นางสาวเพ็ญศรี  ภูวนัย

หน่วยการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ในการขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนต่าง ๆ
เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตรการเสียชีวิต ควบตุมการใช้จ่ายเงินจากเงินสำรองประจำกอง
สรุปผลการใช้เงินสำรองจ่ายที่มหาวิทยาลัยมอบหมายทุก ๆ 3 เดือน โดยจัดทำเป็นตารางการใช้เงินของแต่ละประเภท
การจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ การจัดซื้อ - จัดจ้าง จัดทำสัญญาจัดชื้อ - จัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์
การควบคุมบัญชีวัสดุ - ครุภัณฑ์ การสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุของกองอาคารสถานที่